Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Anadolu Gençlik Derneği Eğitim Komisyonu, dernek tüzüğünde belirtilen gayelerin
tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan eğitim faaliyetlerini yürütmek; teşkilat
mensuplarının, çalışan gençlerin, üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinin eğitimlerinin programlanması
ve takibini yapmak üzere kurulmuştur. Eğitim komisyonu 4 birim ve 3 masadan
oluşmaktadır.
1-Eğitimciler Birimi: genel merkez, şube ve temsilcilikler düzeyinde mevcut eğitimcilerin
tespitini yapar ve eğitimlere katılmalarının yanı sıra yeni eğitimci adaylarının tespiti ve
eğitilmelerini sağlar. Bu bağlamda;
A)Eğitimcilerin eğitimi için yerel, bölgesel ve genel eğitimleri organize eder
B)Yeni eğitimcilerin yetiştirilmesi için şubeler ile sürekli diyalogda bulunur
C)Eğitimcilere uygulanacak eğitim materyalleri temin eder
2-Materyal Geliştirme ve Güncelleme Birimi: Tüm eğitim faaliyetleri için eğitim materyallerinin
hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmasını sağlar. Bunun için;
A)Görsel Materyal Geliştirme Masası:
•Tanıtım komisyonumuz için görsel materyal desteği sağlar
•Eğitim komisyonumuza destek olabilecek görsel materyal geliştirir.
B)Yazılı Materyal Geliştirme Masası:
•İcracı komisyonların (teşkilat, ortaokullar, liseler, imamhatipler, üniversite, çalışan gençlik,
müesseseler ve hanımlar komisyonu) materyal taleplerini karşılar.
•Milli eğitim müfredatını kontrol eder ve yılda iki kez rapor hazırla
•Eğitimlerde kullanılacak seminer notları/sunuları kontrol eder günceller ihtiyaç üzere
yenilerini hazırlar.
C)Program Geliştirme Masası:
•Zihni, ruhi ve nefsi eğitim sahalarında eğitim konularının tasnifi ve kademelendirir
•Güncel sorunları takip eder ihtiyaç üzere yeni eğitim materyali teklif eder
Not: Birim ve Masalar Sadece Genel Merkezde Oluşturulacaktır.
3-Sekretarya Birimi
A)Birim komisyon ile ilgili her türlü yazışmayı sağlar
B)Toplantı gündemi hazırlar, toplantıda yoklamayı alır, gündemdeki kararları ilgili birimlere
duyurur ve kararların uygulanmasını takip eder.
Komisyonun genel merkez ve şubelerde kullanacağı rapor sistematiğini takip eder gerektiğinde ihtiyaç üzere günceller.